Jorge Luis Borges-Thư mục tác phẩm

Borges: Người ở góc phố hồng

Borges: Thư viện Babel
Borges: Thợ nhuộm Hákim

Borges: Kotsuké no Suké

Người Pháp và Borges
Borges: Avelino Arredondo và Sách Cát

Kiểm kê truyện của Borges (bản Nguyễn Trung Đức)

Borges: Phúc âm theo Máccô
Borges: Mấy truyện ngắn trong Sách Cát

Văn chương và thời gian

 

nguồn: http://nhilinhblog.blogspot.com